Oppdatert 29/3-22

BDO har overlevert sine rapporter til styret i Askim og Spydeberg Sparebank

BDO Advokater AS ble i desember 2021 engasjert av styret i Askim og Spydeberg Sparebank for å gjennomføre en uavhengig granskning av de faktiske omstendighetene knyttet til alvorlige påstander om banken, som blant annet fremkom i media. Styret i banken engasjerte også rådgivningsselskapet BDO AS for å gjennomgå dagens rammeverk for internkontroll. Formålet med denne gjennomgangen var å gi styret og ledelsen en vurdering av overordnet styring og kontroll i banken.

Styret i Askim og Spydeberg Sparebank har i dag mottatt endelige rapporter fra BDO Advokater AS og BDO AS.

- Utarbeidelsen av mandatet for BDO Advokaters granskning ble utformet i dialog med Finanstilsynet og omfattet 14 grupper av kunder i Askim og Spydeberg Sparebank. BDO Advokater har vært uavhengig av styret i sine undersøkelser og innestår for de vurderinger som er gjort som uavhengige granskere. De omfattende undersøkelsene har bestått av en rekke intervjuer, innsyn, dokumentasjonsinnhenting, analyse av informasjon, juridiske vurderinger og rapportering. Det har blitt lagt ned et betydelig arbeid og er gjennomgått over 30.000 filer, 700 dokumenter og gjennomført 33 intervjuer. Dette har gitt oss et tilstrekkelig grunnlag for å forstå de faktiske omstendighetene og gi våre anbefalinger knyttet til disse, sier advokat Arnt Olav Aardal, partner i BDO Advokater AS, som har ledet granskningsarbeidet.

Rapporten fra BDO Advokater AS konkluderer med at det i sakskomplekset er mistanke om alvorlige forhold, og banken vil derfor etter anbefaling fra BDO Advokater AS oversende rapporten til relevante offentlige myndigheter for eventuelt videre oppfølging. Rapporten peker også på mangler og svikt i bankens rutiner for å forhindre og avdekke brudd på lov og bankens interne regelverk, også i styrets arbeid med dette. 

Rapporten fra BDO AS konkluderer med at bankens systemer for styring og kontroll, samt interne retningslinjer og etterlevelsen av disse, har vært mangelfulle. Rapporten inneholder anbefalinger for å styrke bankens arbeid med styring og kontroll. Banken har utarbeidet en detaljert tiltaksplan basert på disse og flere av tiltakene som er anbefalt er allerede iverksatt. 

- Det har vært en vanskelig tid for alle som er opptatt av Askim og Spydeberg Sparebank, og det er under krevende omstendigheter vi nå mottar rapportene. Samtidig er det viktig for banken å få klarhet i de faktiske forholdene i sakene som har vært omtalt. Den kritikken som fremkommer mot banken og styret i rapportene, skal vi ta lærdom av, sier Per Morten Ødegaard, styreleder i Askim og Spydeberg Sparebank. Han legger til:

- Bankens generalforsamling vil i løpet av kort tid gjennomføre ordinært styrevalg med valg av ny styreleder. Det vil for dette styret være en viktig oppgave å følge opp rapportene og tiltaksplanene som utarbeides. Askim og Spydeberg Sparebank er og skal være en nær, seriøs og ansvarsbevisst lokalbank, sier Ødegaard.

Finanstilsynet er løpende orientert om de undersøkelsene som er gjort og bankens arbeid med å sikre god internkontroll. Finanstilsynet har fått oversendt rapporten fra BDO Advokater AS og rapporten fra BDO AS.

 

Ved henvendelser:

Marius Parmann, pressekontakt i Askim og Spydeberg Sparebank: 92 06 23 42

-----------------------------

 

Oppdatert 7/2-22

Oppdatering vedr. endring i ledelsen i Askim og Spydeberg Sparebank

Det vises til melding fra 24. november 2021. Der orienterer styret i Askim og Spydeberg Sparebank om at bankens administrerende banksjef Rune Hvidsten suspenderes med umiddelbar virkning fra sin stilling, i påvente av nærmere undersøkelser om alvorlige forhold omtalt i media.
Styret i banken har i dag avskjediget Rune Hvidsten med umiddelbar virkning. Ettersom forholdet er å regne som en personalsak vil ingen ytterligere detaljer kunne gis.

Konstituert administrerende banksjef, Carl Espen Halvorsen fortsetter i rollen inntil videre.

Parallelt med håndtering av personalsaken, har styret engasjert BDO Advokater AS til å granske bankens rolle og de faktiske omstendighetene i forholdene som er fremkommet i media. Styret i banken har også engasjert rådgivningsselskapet BDO AS for å gjennomgå dagens regler for internkontroll i banken. Formålet med dette prosjektet er å gi styret og ledelsen en uavhengig vurdering av overordnet styring og kontroll i banken. Det jobbes mot en overlevering til styret innen slutten av årets første kvartal.

Banken holder Finanstilsynet løpende orientert om utviklingen i saken.

Ved spørsmål:
Marius Parmann, pressekontakt: 92 06 23 42

 

 

Oppdatert 14/1-22

Status for pågående granskning

Det vises til meldinger fra 3. desember 2021 og 29. november 2021. Her orienterte styret i Askim og Spydeberg Sparebank om håndteringen av alvorlige påstander omtalt i media.

BDO Advokater AS ble i desember 2021 engasjert for å gjennomføre en uavhengig og grundig vurdering de faktiske omstendighetene av forholdene som er fremkommet i media. Styret i banken har også engasjert rådgivningsselskapet BDO AS for å gjennomgå dagens regler for internkontroll i banken.

Formålet med dette prosjektet er å gi styret og ledelsen en uavhengig vurdering av overordnet styring og kontroll i banken.

Arbeidet i to prosessene er kommet i gang og det jobbes mot en overlevering til styret innen slutten av årets første kvartal.

Banken holder samtidig Finanstilsynet løpende orientert.

Ved spørsmål, kontakt bankens pressekontakt Marius Parmann: 92 06 23 42

 

Oppdatert 14/12-21

Oppdatering fra Askim og Spydeberg Sparebank: Tapsavsetninger på enkelte utsatte låneengasjementer

Askim og Spydeberg Sparebank har, etter en grundig gjennomgang av misligholdte og tapsutsatte engasjementer, besluttet å øke spesifiserte tapsavsetninger på utlån til kunder med til sammen MNOK 33,9 - tilsvarende 0,33 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFVK). De økte tapsavsetningene belastes regnskapet for 4. kvartal 2021.

Det er hendelser i årets fjerde kvartal som gjør at banken har sett det nødvendig å gjennomføre en ny og grundig vurdering av tapsrisikoen i enkelte låneengasjement. På grunn av taushetsplikt om kundeforhold kan ikke banken dele ytterligere detaljer.

Etter tapsavsetningene forventer banken et positivt resultat av ordinær drift etter skatt for regnskapsåret 2021 på om lag MNOK 100, tilsvarende resultatet etter årets tredje kvartal.

Finanstilsynet blir holdt løpende informert av banken.

For mer informasjon, kontakt bankens pressekontakt Marius Parmann: 92 06 23 42

Oppdatert: 1/12-21

Det vises til melding om «Endring i ledelsen i Askim og Spydeberg Sparebank» fra den 24. november 2021. Styret i Askim og Spydeberg Sparebank redegjorde i meldingen for sine første vurderinger og tiltak i sammenheng med alvorlige påstander omtalt i media.

Styret har igangsatt undersøkelser av de påstander som er fremkommet i media. Forholdene ligger tilbake i tid og bankens soliditet er god. Som kommunisert den 24. november, besluttet styret å suspendere administrerende direktør Rune Hvidsten fra sin stilling mens undersøkelsene finner sted. Carl Espen Halvorsen er blitt konstituert som administrerende direktør.

Det er viktig for styret å understreke at saken tas alvorlig, og ber samtidig om forståelse for at det ikke er mulig å gå inn på detaljer i en personalsak eller kommentere kundeforhold på grunn av taushetsplikt.

Styret har løpende dialog med Finanstilsynet om saken. Den 29. november ble det gjennomført et møte med representanter fra tilsynet der banken var representert ved styreleder, nestleder og et styremedlem. Styret redegjorde i møtet med Finanstilsynet om de faktiske omstendighetene i sakene som er omtalt i media og annen relevant informasjon.

Styret i banken har videre besluttet å engasjere rådgivningsselskapet BDO for å gjennomføre en ekstern gjennomgang av bankens regler og rutiner for internkontroll, herunder om bankens arbeid med forebygging, avdekking og håndtering av interessekonflikter og økonomiske misligheter er i tråd med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer fra Finanstilsynet.

Styret i banken har også engasjert juridisk og kommunikasjonsfaglig ekspertise for å bistå med den videre håndteringen av saken og vurderer fortløpende ytterligere tiltak.

Ved spørsmål, kontakt bankens pressekontakt Marius Parmann 92 06 23 42

-----------------

Artikkel fra 26/11-21

Det er den siste tiden vært omtale i media med påstander om alvorlige forhold, som inntil nå har vært ukjente for styret i Askim & Spydeberg Sparebank og som er egnet til å svekke tilliten til banken. Vi har full forståelse for at medieomtalen opprører kunder og andre som er glade i banken.

Det er viktig for styret å understreke at saken tas alvorlig, og vi ber samtidig om forståelse for at vi ikke kan gå inn på detaljer i en personalsak eller de enkelte kundeengasjementer på grunn av taushetsplikt. 
De omtalte forholdene ligger tilbake i tid og de er ikke egnet til å påvirke bankens soliditet.   
Med utgangspunkt i de omtalte forhold har styret igangsatt nærmere undersøkelser av de faktiske omstendighetene, og avklarer hvorvidt de kan innebære interessekonflikter, på annen måte være i strid med bankens etablerte retningslinjer, eller innebærer eventuelle lovmessige uregelmessigheter.
 
Samtidig med at disse undersøkelsene finner sted, har styret i
Askim & Spydeberg Sparebank suspendert administrerende direktør Rune Hvidsten, fra sin stilling med umiddelbar virkning.
Carl Espen Halvorsen konstitueres som administrerende direktør inntil videre.
 
Styret orienterer Finanstilsynet løpende om saken.