Elv

Pressemelding 27/11-23

PRESSEMELDING, mandag 27. november 2023

Askim & Spydeberg Sparebank godtar overtredelsesgebyr på 9,5 millioner kroner fra Finanstilsynet

Etter et tilsyn i juni 2022 ilegges Askim & Spydeberg Sparebank et overtredelsesgebyr på 9,5 millioner kroner fra Finanstilsynet for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven og tilhørende forskrifter. Banken beklager forholdene, aksepterer gebyret, og understreker at tiltak som sikrer etterlevelse ble gjennomført før og i etterkant av tilsynet.

– Vi erkjenner at vi ikke hadde tilstrekkelige rutiner og etterlevelse på et viktig område på tidspunktet da tilsynet ble gjennomført. Askim & Spydeberg Sparebank aksepterer gebyret vi har fått og beklager for de historiske manglene ved vår virksomhet. Slik skal det ikke være, og vi har siden våren 2022 iverksatt en rekke tiltak for å utbedre forholdene. Dette har vært en viktig intern prosess for banken som våre medarbeidere har tatt på største alvor. Vi er tilfredse med at Finanstilsynet også peker på en bedring i virksomheten i rapporten, sier Emil Inversini, administrerende banksjef i Askim & Spydeberg Sparebank.

Halvannet år etter det stedlige tilsynet der Askim & Spydeberg Sparebanks etterlevelse av hvitvaskingsloven og tilhørende forskrifter ble gjennomgått, offentliggjør Finanstilsynet nå den endelige tilsynsrapporten. Tilsynet konkluderer med mangelfull etterlevelse og rutiner på flere områder. Det påpekes videre på at hvitvaskingsområdet ikke har fått tilstrekkelig prioritet som følge av kapasitetsutfordringer. Enkelte av forholdene var knyttet til bankens bytte av bank-allianse, som på den tiden pågikk.

Finanstilsynet har ilagt et overtredelsesgebyr på 9,5 millioner kroner, som banken har godtatt.

I etterkant av tilsynet utarbeidet banken en handlingsplan for å sikre bedre rutiner og etterlevelse. Flesteparten av disse tiltakene er nå fullført. Blant annet har banken styrket seg innen virksomhetsstyring, AML, kreditt og etterlevelse, gjennom en betydelig økning i antall ansatte.

Vi har lært av våre feil og innført robuste tiltak for å forhindre at lignende feil skjer igjen. Hele banken er involvert i det kontinuerlige arbeidet med å etterleve regelverket. Nå ser vi fremover, sier Inversini.

Banken har gjort en rekke endringer i ledelsen og styret siden tilsynet. Endringene innebærer blant annet nytt styre, administrerende banksjef og viseadministrerende banksjef. Banken har også ansatt ny leder for risk og compliance, og ny leder for anti-hvitvask og kredittkontroll.

– Banken var i en ekstraordinær situasjon i 2022 med mange endringer og ekstremt pressede ressurser. Det er ingen unnskyldning for manglende etterlevelse. Nå har vi gjennomført viktige tiltak som opprettholder og styrker tilliten til banken. Dette er et kontinuerlig arbeid som skal fortsette å være av høy prioritet for bankens styre, ledelse og medarbeidere, sier Øyvind Hurlen, styreleder i Askim & Spydeberg Sparebank.

Askim & Spydeberg Sparebanks internrevisor har vært involvert i oppfølging av iverksatte endringer siden stedlig tilsyn og har startet arbeidet med å gjennomgå tiltakene banken har iverksatt. Overtredelsesgebyret påvirker ikke bankens soliditet.

Banken har god dialog med Finanstilsynet, som vil offentliggjøre tilsynsrapporten på sine nettsider ca kl 1630 i ettermiddag.

 

Kontaktinfo:

Øyvind Hurlen, styreleder i Askim & Spydeberg Sparebank: 913 22 085

Emil Inversini, administrerende banksjef: 950 57 219