Målsetning om høy etisk standard i lokalbanken.

Vår målsetning om å ha høy etisk standard som lokalbank.

Som en forsvarlig samfunnsaktør og aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet er det viktig for Askim & Spydeberg Sparebank å få tilbakemeldinger om kritikkverdige forhold ved bankens virksomhet. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler eller bankens etiske retningslinjer eller forhold som strider mot den allmenne oppfatningen av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt, herunder:

  • Fare for liv og helse
  • Fare for klima eller miljø
  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • Myndighetsmisbruk
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø
  • Brudd på personopplysningssikkerheten

Hvordan kan du varsle?

Askim & Spydeberg Sparebank ønsker å legge til rette for at eksterne skal kunne melde fra om kritikkverdige forhold og har derfor opprettet en varslingskanal for eksterne varslere. Med eksterne varslere menes alle selskaper, lag/foreninger, private virksomheter og eller fysiske personer som ikke er ansatt i Askim & Spydeberg Sparebank. Som varsler kan du velge å være anonym, Askim & Spydeberg Sparebank vil da aldri få kjennskap til din identitet. Alternativt kan du som varsler velge å oppgi din identitet til EY AS som drifter varslingskanalen, men være anonym overfor Askim & Spydeberg Sparebank. Uavhengig av om du oppgir din identitet eller varsler anonymt vil varselet bli håndtert i henhold til arbeidsmiljølovens regler som skal sikre forsvarlig håndtering og vern av varsler. Varselet vil ikke påvirke ditt eventuelle kundeforhold i banken, hverken nåværende eller fremtidig, på en negativ måte.

To måter å varsle på:

1. Benytt ekstern link ved å trykk her.

2. Du kan også varsle via telefon på +47 24 00 20 14, alle virkedager i tidsrommet 0900-1500.

Varslingskanalen inngår som et viktig virkemiddel for at banken skal kunne nå sin målsetning om å ha høy etisk standard.